AngularJS

By Brad Green, Shyam Seshadri

Buy from oreilly.com